Seminar - predstavljanje rezultata Master plana pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama u Republici Srpskoj

 U okviru realizacije projekta pod nazivom „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama u Republici Srpskoj“, finasiranog od strane Ministarstva proljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kroz program proširene reprodukcije šuma, dana 28.02.2020. godine na Jahorini, u objektu Javnog Preduzeća“ Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, održan je seminar u organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac. Učešće su, pored organizatora, uzeli predstavnici najvažnijih institucija šumarstva u Republici Srpskoj: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički inspektorat, predstavnici organizacionih jednica u okviru JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac te predstavnici JP „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka. Seminaru je prisustvovao i prof. dr Vladan Ivetić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ekspert iz oblasti proizvodnje sjemena i sadnog materijala i pošumljavanja.
Jahorina 1
Na početku seminara, nakon pozdravnih riječi, koodinator projekta, prof. dr Zoran Govedar, predstavio je sprovedene projektne aktivnosti. 

Predstavljeno je ukupno 6 prezentacija od čega su dvije prezentacije bile prezentacije kolega iz JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a 4 prezentacije su se odnosile na rezultate projekta tima sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. O aktuelnom stanju u proizvodnji sjemena, sadnog materijala i pošumljvanju govorila je tehnički direktor Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju, mr Ljubica Lukač. Karakteristike gazdovanja šumskim kulturama u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac predstavio je mr Slaviša Opačić.
Jahorina 4
Dr Vladimir Stupar, doc., govorio je, u ime grupe autora sa katedre za Silviekologiju, o klasifikaciji staništa kao osnovi planiranja pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama. Ukazao je na kompleksnost problematike definisanja uslova staništa koja su predviđena za pošumljavanje te predstavljenim rezultatima dao uvod za kasnije prezenatcije. Prof. dr Milan Mataruga predstavio je rezultate istraživanja tima sa Katedre za šumasku genetiku i osnivanje šuma koji je imao zadatak da sagleda sve trendove u proizvodnji sadnog materijala (asortiman, tipove, porijeklo, uspješnost) kao i da da prijedlog nove strukture proizvodnje sadnog materijala – tzv. staništu prilagođene proizvodnje sadnog materijala. Takođe, predstavljene su sve analizirane površine predviđene za pošumljavanje kojima gazduje JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac te su date preporuke za pošumljavanje sa definisanim spektrom vrsta i tipova sadnog materijala.
Jahorina 5
Dr Branislav Cvjetković, doc., govorio je o problematici gustina sadnje. Predstavljena su iskustva iz zemalja okruženja i Evrope te je ukazano na mogućnost upotrebe algoritma za određivanje gustine sadnje u pošumljavanju koji je razvijen na osnovu parametara staništa, vrsta, kvaliteta sadnog materijala i mjera nakon osnivanja šumskih zasada.
Jahorina 6
O gazdovanju šumskim kulturama govorio je prof. dr Zoran Govredar. Profesor Govedar je ukazao na površine i stanje šumskih kultura, problematiku gajenja te ukazao na neophodnost sprovođenja adekvatnih uzgojnih mjera u cilju uspješnog gajenja šumskih kultura.

Nakon prezentacije otvorena je diskusija. Veći broj učesnika seminara učestovao je u diskusiji što ukazuje na aktuelnost problematike. Formirana je radna grupa u sastavu: prof. dr Milan Mataruga, prof. dr Zoran Govedar, Slaven Gojković. dipl. inž. šum., mr Slaviša Opačić, mr Milan Tepić, mr Pero Balotić i mr Ljubica Lukač koja ima za cilj da fromira zaključke seminara. Zaključci seminara će se bazirati na diskusiji učesnika seminara i imaju za cilj da se što više čuje riječ struke u rješavanju problematike pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama u Republici Srpskoj.
Jahorina 3
Treba istaći da je ovo jedan od prvih projekta koji je, radi integralnog sagledavanja kompleksnog problema šumskih kultura i davanja, uključio skoro sve katedre našeg fakulteta u realizaciju projekta.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner