Катедра економикe и организацијe у шумарству

Шеф катедре:
проф. др Драган Чомић
ванредни професор

У оквиру Катедре економике и организације шумарства, изучавају се предмети који омогућавају студентима да схвате, и у пракси правилно примијене, значај и улогу економских дисциплина за развој и унапређење у првом реду економских, али и еколошких и социјалних функција сектора шумарства. Изучава се управљање процесима унутар предузећа из области шумарства, као и анализирање утицаја екстерних фактора на раст и развој предузећа. Настоје се пружити потребна организациона, управљачка, пословна и друга знања, која ће будућим инжењерима омогућити да успјешно организују управљање и пословање организација и институција у шумарству и заштити природе. Стичу се знања о основама политичког система и најважнијим политичким факторима, као и институцијама, установама и организацијама релевантним за сектор шумарства. Указује се на могућности и начине за професионално, ефективно и ефикасно бављење пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета дрвета, као и праћење стања и трендова на тржишту дрвета. Студенти се оспособљавају да самостално или у тиму процјењују тржишне могућности предузећа, као и реалне основе за дефинисање основних елемената производа, цијене, промоције и дистрибуције у области шумарства. Такође, оспособљавају се да самостално креирају таква рјешења која представљају комбинацију биолошко-технолошких и економских улагања која ће обезбиједити највећу рентабилност улагања.

Кроз наставни процес врши се преношење систематских сазнања из актуелне литературе и практичних примјера. Вјежбе су такође конципиране на што већем броју студија случајева и практичних примјера. Сви видови наставе подразумијевају двосмјерну комуникацију, гдје се студенти охрабрују да слободно износе своја мишљења о случајевима који су предмет излагања, а све ради креирања позитивне радне атмосфере у којој ће сви студенти моћи да искажу своје потенцијале у потпуности и остваре што бољи успјех.

У раду се користи актуелна литература, а поред класичне проблематике из области економике и организације у шумарству, настоје се обрадити теме које су иновативне за шумарство на глобалном нивоу, као што су CO2 кредити, кориштење биомасе, друштвено одговорно пословање, и друго. Циљ је да студенти науче како да стечена знања употријебе у практичне сврхе, и буду оспособљени да узму учешће у активностима које не подразумијевају кориштење само традиционалних производа у шумарству. Поред теоретских предавања и вјежби, изводи се и теренска настава, како би студенти на практичним примјерима усвојили потребна знања.

На Катедри су ангажовани наставници и сарадници са Шумарског и Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, као и са Шумарског факултета Универзитета у Београду. Развој Катедре подразумијева оријентацију на стално усавршавање људских ресурса, што се постиже константним научно-истраживачким, али и практичним радом са привредним субјектима у земљи и иностранству. Такође, потенцира се активно учешће у раду домаћих и међународних конференција, радних група, COST акција и слично.

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

  1. Економика предузећа у шумарству
  2. Политика и организација у шумарству
  3. Трговина дрветом

Изборни предмети:

  1. Основи маркетинга у шумарству
  2. Предузетништво у шумарству
II циклус: Обавезни предмети:

  1. Друштвено одговорно пословање у шумарству

Изборни предмети:

  1. Економика шумарства
  2. Маркетинг у шумарству
  3. Менаџмент и организација предузећа у шумарству

Академско особље

Наставници: Редовни професори:

проф. др Бранко Главоњић
проф. др Перица Мацура

Ванредни професори:

проф. др Драган Чомић

 

Остало

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.