Катедра за планирање газдовања шумама

Шеф катедре:
проф. др Војислав Дукић
редовни професор

Катедра за Планирање газдовања шумама (Уређивање шума) на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци наставља традицију исте катедре од прије 1992. године, на тадашњем Шумарском факултету Сарајеву. Од оснивања овог, тада Пољопривредно-шумарског факултета, 1949. године постоји и Катедра за уређивање шума. Овај, сада већ историјски, период рада Катедре може се слободније подијелити на период до одласка професора Матића у пензију 1972. године и након тога до почетка рата у БиХ. Први период приказан је у брошури Научно стручни и наставни рад Катедре за уређивање шума и… (Сарајево, 1974).
Након одласка у пензију професора Матића рад Катедре се наставља у истом духу, по „Матићевој“, односно „Сарајевској“ школи уређивања шума. У пракси се уводи уређивање шума на типолошким основама и примјена статистичког репрезентативног метода за процјену шума. Допринос Катедре за рјешавање практичних проблема описан је у раду Инвентура шума и планирање газдовања у Републици Српској (Копривица, М., Маунага, З. 2000). У овом периоду најзначајнији пројекти на Катедри били су истраживање изданачких шума букве и храста китњака (Стојановић, О. и сараданици) и Приносне таблице за смрчу, бијели и црни бор (Павлич, Ј. и сарадници).

ДЈЕЛАТНОСТ КАТЕДРЕ

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (Универзитет, 2009) катедра обавља слиједеће послове:

 • организује и прати извођење наставе на предметима у оквиру катедре,
 • разматра и рјешава питања наставног, научног и истраживачког рада из области катедре,
 • стара се о квалитету извођења наставе,
 • стара се о унапређењу наставе и научног рада у области наставних дисциплина,
 • непосредно је одговорна за подизање наставног и научног подмлатка,
 • организује стручне састанке ради разматрања стручних и практичних питања и друге облике дјеловања намијењене стручном усавршавању наставника, сарадника, студената и популаризације науке (клубови, трибине и сл.)
 • покреће поступак избора наставника и сарадника
 • предлаже чланове комисије за писање реферата за избор у звање наставника и сарадника,
 • разматра теме за израду дипломских, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација,
 • иницира приједлоге за промјену наставног плана и програма,
 • иницира издавање уџбеника и литературе,
 • обавља и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима Универзитета

ДОКУМЕНТИ КАТЕДРЕ

Тренутно нема приказа.

Наставни предмети

I циклус: Обавезни предмети:

 1. Дендрометрија
 2. Инвентура шума
 3. Прираст шума
 4. Уређивање шума I
 5. Уређивање шума II
 6. Шумарска биометрика

Изборни предмети:

 1. Дендрохронологија
 2. Континуитет продукције шума
II циклус: Обавезни предмети:

 1. Методе истраживања у шумарству
 2. Модели раста шума

Изборни предмети:

 1. Интегрално планирање газдовања шумама

Академско особље

Наставници: Редовни професори:

проф. др Зоран Маунага

Ванредни професори:

проф. др Војислав Дукић

 

Сарадници: Асистенти:

дипл. инж. Срђан Билић

 

Остало

ОБАВЈЕШТЕЊА СА КАТЕДРЕ

Тренутно нема обавјештења.