Лиценце

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОВНИХ ОСНОВА

Шумарски факултет врши услуге израде ловних основа за потребе спортско-рекреативних ловишта, привредно-спортских и посебних ловишта.

ЛИЦЕНЦУ ЗА ИЗРАДУ ШУМСКОПРИВРЕДНИХ ОСНОВА

Израда шумскопривредних основа врши се за шуме у државној и приватној својини. Такође, Шумарски факултет може да врши надзор над израдом шумскопривредних основа.

ЛИЦЕНЦУ ЗА ИЗРАДУ ДУГОРОЧНОГ ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ПОДРУЧЈЕМ КРША

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци врши израду дугорочних програма газдовања подручјем крша према Правилнику о изради дугорочног програма газдовања подручјем крша на подручју БиХ и шире.

ЛИЦЕНЦУ ЗА ИЗРАДУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ИНДУСТРИЈСКИМ И ДРУГИМ ШУМСКИМ ПЛАНТАЖАМА

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци врши израду инвестиционог плана газдовања интензивним засадима, тј. плантажама које се подижу за различите потребе.

ЛИЦЕНЦУ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ ШУМА И ШУМА СА ПОСЕБНОМ НАМЈЕНОМ

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци врши израду елабората за проглашење заштитних шума и шума са посебном намјеном што у посљедње вријеме има тенденцију раста због потребе да се већа површина под шумама стави под одговарајући степен зашитите.