Обрасци и упутства

ОБРАСЦИ

ПРЕУЗМИ ШВ-20 Пријавни лист за упис студената на ПРВИ циклус студија (ћирилица)
ПРЕУЗМИ ШВ-20 Пријавни лист за упис студената на ПРВИ циклус студија (латиница)
ПРЕУЗМИ ШВ-30 Пријавни лист за упис на магистарске, мастер и специјалистичке студије
ПРЕУЗМИ ШВ-40 Пријавни лист за упис на докторске студије
ПРЕУЗМИ Пријава завршног рада
ПРЕУЗМИ Насловна страна завршног рада
ПРЕУЗМИ Изјава - Удаљеност мјеста становања од радног мјеста

УПУТСТВА

ПРЕУЗМИ Упутство за УПИС на I циклус студија
ПРЕУЗМИ Упутство за УПИС на II циклус студија
ПРЕУЗМИ Упутство за употребу студентског веб сервиса
ПРЕУЗМИ Упутство за коришћење апликације – GOOGLE CLASSROOM
ПРЕУЗМИ Упутство за коришћење апликације – ZOOM
ПРЕУЗМИ Упутство за кориштење графичког таблета
ПРЕУЗМИ Упутство за коришћење Google Учионице
ПРЕУЗМИ Упутство за постављање, прегледање и оцјењивање тестова Google учионице
ПРЕУЗМИ Упутство за снимање предавања и кориштење Google учионице на мобилном телефону

ПРАВИЛНИЦИ

ПРЕУЗМИ Правилник о завршном раду на студију првог циклуса
ПРЕУЗМИ Прилог 1 – Пријава завршног рада
ПРЕУЗМИ Прилог 2 – Приједлог комисије
ПРЕУЗМИ Прилог 3 – Оцјена завршног рада
ПРЕУЗМИ Прилог 4 – Форма и садржај завршног рада
ПРЕУЗМИ Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер-магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о завршном раду на студију другог циклуса
ПРЕУЗМИ Прилог 2 – Пријава завршног рада
ПРЕУЗМИ Прилог 3 – Форма и садржај завршног рада
ПРЕУЗМИ Прилог 4 – Извјештај Комисије за оцјену завршног рада

ОСТАЛИ ПРАВИЛНИЦИ

ПРЕУЗМИ Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету
ПРЕУЗМИ Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама
ПРЕУЗМИ Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама
ПРЕУЗМИ Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета
ПРЕУЗМИ Одлука о измјенама и допунама Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Одлука о измјени и допуни Правилника о условима и поступку додјеле Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о вредновању студентског волонтирања
ПРЕУЗМИ Правилник о дисциплинксој одговорности студената Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
ПРЕУЗМИ Правилник о избору органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе
ПРЕУЗМИ Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса
ПРЕУЗМИ Правилник о ванредном студију
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи
ПРЕУЗМИ Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи 15.05.2013.
ПРЕУЗМИ Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи 19.07.2013.
ПРЕУЗМИ Правилник о начину избора и броју чланова студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова
ПРЕУЗМИ Измјена Правилника о начину избора и броју чланова студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Измјена Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци – 27.04.2017.
ПРЕУЗМИ Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова
ПРЕУЗМИ Правилник о заштити од пожара
ПРЕУЗМИ Правилници о додјели стипендија
ПРЕУЗМИ Правилник о саставу и начину рада комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања
ПРЕУЗМИ Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Одлука о измјени Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о анкетирању студената и квалитету наставнг процеса
ПРЕУЗМИ Правилник о кориштењу слободне студијске године
ПРЕУЗМИ Правилник о промјени статуса и рангирању студената
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку заштите права интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку провјере оргиналности завршних радова студената II и III циклусу у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи
ПРЕУЗМИ Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих прихода Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Измјена и допуна Правилника о коришћењу припадајућег дијела властитих прихода Шумарског Факултета Универзитета у Бањој Луци
ПРЕУЗМИ Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима на Универзитету у Бањој Луци

ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

ПРЕУЗМИ Дневник стручне праксе - ћирилица
ПРЕУЗМИ Дневник стручне праксе - латиница

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА

ПРЕУЗМИ Листа за пријаву - I циклус
ПРЕУЗМИ Листа за пријаву - II циклус