Одлуке

ПРЕУЗМИ Одлука о измјени и допуни Одлуке матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама од 23.12.2021. године - објављено 27. октобра 2022. године
ПРЕУЗМИ Листа одговорних наставника и сарадника за I, II i III циклус студија за академску 2022/23.
ПРЕУЗМИ Одлука о именовању др Вање Даничић за контакт особу за пружање стручно-оперативних савјета декану ШФ из домена академских и научноистраживачких послова
ПРЕУЗМИ Одлука о додатним условима за одбрану докторске дисертације на УНИБЛ
ПРЕУЗМИ Одлука о стављању ван снаге Одлуке Сената Универзитета о додатним условима за одбрану докторске дисертације на УНИБЛ
ПРЕУЗМИ Одлука о појединачној одговорности запослених на Универзитету у Бањој Луци за пропусте у раду који доводе до материјалне и других видова штете по Универзитет
ПРЕУЗМИ Одлука о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области
ПРЕУЗМИ Измјена и допуна Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијскох програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015.
ПРЕУЗМИ Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину I циклуса студија и у прву годину II циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама
ПРЕУЗМИ Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама
ПРЕУЗМИ Одлука о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2016/17. годину
ПРЕУЗМИ Одлука Сената о измјенама и допунама Академског календара 2021-2022. год
ПРЕУЗМИ Одлука Сената, Академски календар 2021-2022. год