Шумарство

СТУДИЈЕ II ЦИКЛУСА (120 ЕЦТС)

I ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

УСМЈЕРЕЊЕ СТАТУС ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ЕЦТС
П В П В
I семестар
Сва усмјерења О МШ19МЕТО Методе истраживања у шумарству 3 3 45 45 10
Силвиекологија и оснивање шума О МШ19ФУНК Општекорисне функције шума 3 3 45 45 10
И МШ19ОПЛЕ Оплемењивање биљака и биотехнологије 3 3 45 45 10
MШ19ВЕГЕ Шумска вегетација 3 3 45 45 10
Гајење, заштита и планирање газдовања шумама И МШ19КОНТ Континуитет продукције шума 3 3 45 45 10
МШ19МОНИ Мониторинг здравственог стања шума 3 3 45 45 10
МШ19АДАП Адаптивно газдовање шумама 3 3 45 45 10
МШ19ГПОС Газдовање шумама посебне намјене 3 3 45 45 10
Коришћење, организација и економика шумарства и ловство О МШ19ГАЈД Гајење дивљачи 3 3 45 45 10
И МШ19ЕКОД Екологија дивљачи 3 3 45 45 10
МШ19САКУ Сакупљање и прерада недрвих производа у шумарству 3 3 45 45 10
УКУПНО: 135 135 30
II семестар
Силвиекологија и оснивање шума О МШ19КАРТ Картирање шумске вегетације 3 3 45 45 10
МШ19ЗЕМЉ Шумска земљишта - систематика и коришћење 3 3 45 45 10
И МШ19СИНД Синдинамика шумских фитоценоза 3 3 45 45 10
МШ19УЗЕМ Одрживо управљање земљиштем 3 3 45 45 10
Гајење, заштита и планирање газдовања шумама О МШ19МОДЕ Модели раста шума 3 3 45 45 10
МШ19ПЛУМ Планирање узгојних мјера у газдовању шумама 3 3 45 45 10
И МШ19ДХРО Дендрохронологија 3 3 45 45 10
МШ19ПРОЈ Пројектовање шумско узгојних радова 3 3 45 45 10
МШ19ЗАШД Заштита дрвета 3 3 45 45 10
Коришћење, организација и економика шумарства и ловство О МШ19МЕНА Менаџмент и организација у шумарству 3 3 45 45 10
МШ19МЕЂУ Међународна трговина дрветом 3 3 45 45 10
И МШ19ЕКОН Економика шумарства 3 3 45 45 10
МШ19МАРК Маркетинг у шумарству 3 3 45 45 10
УКУПНО: 135 135 30

II ГОДИНА - НАСТАВНИ ПЛАН

УСМЈЕРЕЊЕ СТАТУС ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ЕЦТС
П В П В
III семестар
Силвиекологија и оснивање шума О МШ19УПРА Управљање шумским генетичким ресурсима 3 3 45 45 10
МШ19ПЛАШ Плантажно шумарство 3 3 45 45 10
И МШ19СИСТ Системи антиерозионог пошумљавања 3 3 45 45 10
МШ19САДН Производња садног материјала 3 3 45 45 10
Гајење, заштита и планирање газдовања шумама О МШ19ИЗШУ Интегрална заштита шума 3 3 45 45 10
И МШ19ИПГШ Интегрално планирање газдовања шумама 3 3 45 45 10
МШ19ИНВЕ Инвентура шумских ресурса 3 3 45 45 10
МШ19ГАЈЕ Гајење шума II 3 3 45 45 10
МШ19ФФАР Шумарска фитофармација 3 3 45 45 10
Коришћење, организација и економика шумарства и ловство О МШ19ОТВШ Отварање шума 3 3 45 45 10
МШ19ТИШУ Технологије искоришћавања шума 3 3 45 45 10
И МШ19ШБИМ Шумска биомаса 3 3 45 45 10
МШ19ПРРС Пројектовање технолошких и производних ресурса и система 3 3 45 45 10
УКУПНО: 135 135 30
IV семестар
O Мастер рад 150 150 30
УКУПНО: 150 150 30

Шумарство

СТУДИЈЕ II ЦИКЛУСА (60 ЕЦТС)

НАСТАВНИ ПЛАН

УСМЈЕРЕЊЕ СТАТУС ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ЧАСОВА СЕДМИЧНО ТЕРЕН ДАНА ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ТЕРЕН САТИ ЕЦТС
П В П В
I семестар
Сва усмјерења О МШ13МЕТО Методе истраживања у шумарству 3 3 0 45 45 0 6
Силвиекологија и оснивање шума О МШ13СИНД Синдинамика шумских фитоценоза 3 2 1 45 30 8 6
МШ13УПРА Управљање шумским генетичким ресурсима 3 2 1 45 30 8 6
МШ13УЗЕМ Одрживо управљање земљиштем и глобални трендови 3 2 1 45 30 8 6
И МШ13КАРТ Картирање шумске вегетације 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ФУНК Општекорисне функције шума 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ПЛАШ Плантажно шумарство 3 2 1 45 30 8 6
МШ13КЛИМ Шума и климатске промјене 3 2 1 45 30 8 6
Гајење, заштита и планирање газдовања шумама О МШ13ИЗШУ Интегрална заштита шума 3 2 1 45 30 8 6
МШ13МОДЕ Модели раста шума 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ПЛУМ Планирање узгојних мјера у газдовању шумама 3 2 1 45 30 8 6
И МШ13ИПГШ Интегрално планирање газдовања шумама 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ПРОЈ Пројектовање шумско узгојних радова 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ФФАР Фитофармација 3 2 1 45 30 8 6
Коришћење, организација и економика шумарства и ловство О МШ13ОДГО Друштвено одговорно пословање у шумарству 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ОТВШ Отварање шума 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ТИШУ Технологије искоришћавања шума 3 2 1 45 30 8 6
И МШ13АГРА Аграрно шумарство 3 2 1 45 30 8 6
МШ13ЕКОН Економика шумарства 3 2 1 45 30 8 6
МШ13МАРК Маркетинг у шумарству 3 2 1 45 30 8 6
МШ13МЕНА Менаџмент и организација предузећа у шумарству 3 2 1 45 30 8 6
МШ13САКУ Сакупљање и прерада недрвних производа у шумарству 3 2 1 45 30 8 6
МШ13УДИВ Узгој дивљачи 3 2 1 45 30 8 6
МШ13УПОД Употреба дрвета и биомасе 3 2 1 45 30 8 6
УКУПНО: 225 165 32 30
II семестар
Сва усмјерења О МАСТЕР РАД (терен, обрада података, писање рада, консултације, одбрана рада) 30