Шумарство

СТУДИЈЕ III ЦИКЛУСА (180 ЕЦТС)

Студије трећег циклуса на Шумарском факултету Универзитета одвијају се тренутно на 3 области:

  • Планирање газдовања шумама
  • Шумарска генетика и оснивање шума
  • Гајење шума

У току 2021. године, израдом новог Елабората, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци ће значајно проширити и побољшати своју понуду у домену трећег циклуса студија проширујући своје капацитете научно-истраживачког рада кроз нове објекте и лабораторије те ће почеће се извођењем наставе на трећем циклусу студија и на свим областима шумарства и тема које се тичу шумарства:

  • Силвиекологија
  • Интегрална заштита шума
  • Економика и организација у шумарству
  • Коришћење шумских ресурса

Поред ових области, докторске студије ће се одликовати мултидисциплинарношћу те ће наши предавачи бити и са других факултета који идентификују Шумарство као битан елемент науке којима се они баве.

Шумарски факултет настоји да студенте трећег циклуса студија укључи у текуће пројекте, обезбиједи врхунске стручњаке и предаваче, да омогући рад током истраживања у домаћим и иностраним лабораторијама као и да користи капацитете које могу бити студентима на располагању о оквиру споразума о сарадњи коју имамо са иностраним партнерима.

НАСТАВНИ ПЛАН

УСМЈЕРЕЊЕ СТАТУС ШИФРА ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТ ФОНД ЧАСОВА ЕСПБ
I семестар
О ДСМНИР Методологија научно истраживачког рада (60+0+0) 8
Шумарска генетика и оснивање шума И ДСГГТШ Гајење главних типова шума (60+0+0) 6
ДССМШ Статистички методи у шумарству (60+0+0) 6
ДСШС Шумско сјеменарство (60+0+0) 6
Шумарска генетика и оснивање шума И ДСБШ Биотехнологија у шумарству (60+0+0) 8
ДСГРДО Генетичка разноликост шумског дрвећа и његовоочување (60+0+0) 8
ДСЕШРМ Екофизиологија шумског репродуктивногматеријала (60+0+0) 8
ДСОШ Оплемењивање у шумарству (60+0+0) 8
ДСПОШ Пошумљавање (60+0+0) 8
ДСФСДБ Физиологија стреса дрвенстих биљака (60+0+0) 8
ДСШГ Шумарска генетика (60+0+0) 8
ДСШР Шумско расадничарство (60+0+0) 8
Гајење шума И ДСДШС Динамика шумских састојина (60+0+0) 8
ДСПБГШ Природи блиско гајење шума (60+0+0) 8
ДССГШ Системи газдовања шумама (60+0+0) 8
Планирање газдовања шумама И ДСДРСШС Динамика раста стабала и шумских састојина (60+0+0) 8
ДСИШ Инвентура шума (60+0+0) 8
ДССПШ Стратешко планирање у шумарству (60+0+0) 8
УКУПНО ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: 17
II семестар
Шумарска генетика и оснивање шума И ДСБШ Биотехнологија у шумарству (60+0+0) 8
ДСГРДО Генетичка разноликост шумског дрвећа и његовоочување (60+0+0) 8
ДСЕШРМ Екофизиологија шумског репродуктивногматеријала (60+0+0) 8
ДСОШ Оплемењивање у шумарству (60+0+0) 8
ДСПОШ Пошумљавање (60+0+0) 8
ДСФСДБ Физиологија стреса дрвенстих биљака (60+0+0) 8
ДСШГ Шумарска генетика (60+0+0) 8
ДСШР Шумско расадничарство (60+0+0) 8
Гајење шума И ДСДШС Динамика шумских састојина (60+0+0) 8
ДСПБГШ Природи блиско гајење шума (60+0+0) 8
ДССГШ Системи газдовања шумама (60+0+0) 8
Планирање газдовања шумама И ДСДРСШС Динамика раста стабала и шумских састојина (60+0+0) 8
ДСИШ Инвентура шума (60+0+0) 8
ДССПШ Стратешко планирање у шумарству (60+0+0) 8
УКУПНО ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: 14