Међународни завршени

 

 

Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена
Завршен 01.05.2019 – 01.05.2021
Тренутна ситуација у измијењеним еколошким и климатским условима не погодује ријетким врстама попут терцијарног реликта и ендемске врсте као што је Панчићева оморика (Picea omorika Panč/Purky). Тако ријетке природне популације, представљају генетичке спецификуме у нестајању. Због тога било каква мјера на њеној конзервацији (било на мјесту природног јављањаin situ или на другим локацијама- ex situ) зависи од: 1. Идентификације популација и инвентаризације шумских површина оморике уз употребу савремених система даљинске детекције, 2. Описа тренутних станишних услова у свим популацијама и обилазак терена по резултатима даљинске и картографске детекције, 3. Генетичка структуре популација оморике (унутар и међу генерацијама) као показатељ флуктације гена, 4. Реакције оморике на досадашње климатске промјене дендрохронолошком анализом, 5. Могућности вегетативног размножавања оморике у циљу њене ex situ конзервације. Сагледавањем ових својстава добијамо јасне смјернице шта треба радити у будућности: приоритет дати in situ или ex situ конзервацију, колико и која стабла унутар популација чувати и репродуковати и на који начин (генеративно или вегетативно), која станишта одговарају за оснивање сјеменских плантажа оморике и сл. Сви добијени резултати ће бити публиковани у међународно референтним часописима, док би се прикупљањем свих до сада објављених резултата, као и резултата из овог пројекта створили услови да се штампа монографија о овој вриједној и заштићеној дрвенастој врсти.
Партнери:

Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Швајцарска Institute of Biosciences and BioResources, Division of Florence, Италија Универзитет у Новом Саду, СР Србија ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе. Teстирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реитродукције врсте
Завршен 01.03.2018 – 01.11.2019
Производња биомасе представља један од најбитнијих праваца развоја "зелених" извора енергије. Једно од стратешких опредјељења у снабијевању енергијом у будућности се базира на зеленој енергији (биомаса). Плантаже топола одавно су се показале као одличан извор биомасе. Тестирање клонова топола за биомасу из Њемачке (5 клонова) и Италије (7 клонова) представљају основу пројекта који има за циљ дефинисање најпродуктивнијих клонова за подизање плантажа за производњу биомасе. Оглед ће бити постављен садњом резница на површинама у оквиру Центра за сјеменскорасдничку производњу а пратиће се опстанак, висине и пречници сваког клона у тесту. На тај начин ће се моћи истражжити варијабилитет клонова те дати препорука за употребу одговарајућих, најпродуктивнијих клонова топола за подручје Републике Српске и Босне и Херцеговине. Kaда је у питању храст лужњак, он представља једну од најзначајнијих и навриједнијих врста шумског листопадног дрвећа код нас и у окружењу. Нажалост, кроз протеклих неколико вијекова, храст је због своје вриједности скоро у потпуности нестао са нашег подручја. На подручју Босне и Херцеговине одржао се на малим, приватним парцелама док је у земљама окружења, као што је Хрватска стање доста боље, шуме су очуване и њима се интензивно газдује. Циљ пројекте јесте да се сакупи сјеме из популација у Босни и Херцеговини и Хрватској те да се оснује оглед и прате резултати раста и развоја храста лужњака. На тај начин ће се добити подаци о потеницијалу за адаптацију домаћих и интродукованих популација те ће се добити смјернице за реинтродукцију храста лужњака на погодна станишта.
Партнери:

Bavarian office for seeding and planting, Teisendorf, Germany Biopoplar s.r.l., Cavallermaggiore, Italy Croatian Forest Research Institute, Croatia ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Република Српска, Босна и Херцеговина
Генетичка карактеризација и процјена утицаја климатских промјена на Панчићеву оморику у Републици Српској
Завршен 01.01.2020 – 01.09.2020
Панчићева оморика (Picea omorika Pančić/Purkyne) је енедем и терцијерни реликт. Њен ареал обухвата средњи ток ријеке Дрине у Босни и Херцеговини и Србије а насељава стјеновите и тешко приступачне терене у форми мањих популација. Представља врсту која је угрожена и налази се на IUCN листи. Много је непознаница у вези ове врсте, од њених станишта преко нивоа генетичке варијабилнсти до утицаја климатских промјена на врсту. Обзиром на то да се ради о врсти која се налази пред изумирањем усљед специфичности станишта које насељава у комбинацији са надолазећим климатским промјенама, препозната је потреба да се врста детаљно истражи са више аспеката: станишта на којима се налази, генетичке варијабилности и утицаја климатских промјена. Пројекат „Генетичка карактеризација и процјена утицаја климатских промјена на Панчићеву оморику у Републици Српској“ има за циљ да се дефинише положај и површина популација оморике на њеним природним стаништима, гентичка конституција популација као и степен варијабилности као основа за све будућа истраживања и дефинисање стратегија in-situ и ex-situ очувању врсте. Истовремено је циљ истражити утицај климатских промјена у прошлости (дендрохронологија) и утврдити могуће утицаје климатских промјена у будућности.
Партнери:

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, Србија ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Република Српска, Босна и Херцеговина Нaционални парк „Тара“ Бајина Башта, Србија