Национални завршени

 

 

Национални завршени пројекти
Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској - Фаза II
Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској
Издавачка дјелатност Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
Асортиман садног материјала за газдинства ЈПШ „Шуме РС“ 2020-2050. година
Подршка имплементацији COST акције: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)
Утицај пожара на стање и деградацију земљишних ресурса Републике Српске
Пан европско истраживање, прошлост, садашњост и будућност мегапожара. Биофизичка, социолошка и економска перцепција АPROACH (PEMEFI)
Суфинансирање учешћа истраживача на научном скупу у иностранству
Суфинансирање научног усавршавања у иностранству
Унапређење инфраструктуре и набавка опреме неопходне за научно-истраживачки рад
Генетичка карактеризација и процјена утицаја климатских промјена на Панчићеву оморику у Републици Српској
Препоруке о густини садње у ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац
Стање земљишних ресурса и одрживо управљање у циљу превенције поплава
Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске
ГИС база васкуларне флоре Републике Српске - 3. фаза
Мoгућност фиторемедијације контаминираних земљишта урбаних средина Републике Српске
Могућност превенције поплава у сливу ријеке Саве и примјена напредних метода према искуствима европских земаља
Образовање кадрова у шумарству
Издавачка дијелатност Шумарског факултета у Бањој Луци
Пројекат обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад
Подршка имплементацији COST акције: STRENGTHENING CONSERVATION: A KEY ISSUE FOR ADAPTATION OF MARGINAL/PERIPHERAL POPULATIONS OF FOREST TREES TO CLIMATE CHANGE IN EUROPE (MAP-FGR)
Студија о оснивању шумских засада у РЖР "Љубија" Приједор
WISDOM методологија у Босни и Херцеговини
Производња садног материјала новим методама и техникама
Подршка имплементацији COST акције:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS