Дана 14.06.2022. године одржана је X сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Усвојен је Извод из записника са IX сједнице Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Донијета је одлука о усвајању Приједлога листе одговорних наставника и сарадника у академској 2022./2023. години на Шумарском факултету, Универитета у Бањој Луци, са табеларним приказом, која је прослијеђена Сенату на усвајање.

Донијета је одлука о усвајању Приједлога измјене и допуне Наставног плана и програма студијског програма Шумарство 240 ЕЦТС на првом циклусу студија, са табеларним приказом, која је прослијеђена Сенату на усвајање.

Донијета је одлука о усвајању Приједлога измјене и допуне Наставног плана и програма студијског програма Шумарство 180 ЕЦТС на трећем циклусу студија, са табеларним приказом, која је прослијеђена Сенату на усвајање.

Донијета је одлука о продужењу рока за израду докторске дисертације кандидата мр Хариса Мешића, под називом „Утјецај бијеле имеле (Viscum album ssp. abietis) на здравствено стање обичне јеле (Abies alba Mill.) на Грмечу“, која је прослијеђена Сенату на усвајање.

Донијета је одлука о усвајању Извјештаја о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације кандидата мр Алена Гачића под називом „Узгојно-биолошки значај прореда у културама бијелог (Pinus sylvestris L.) и црног бора (Pinus nigra Arnold) на различитим стаништима ШПП „Усорско-укринско“, која је прослијеђена Сенату на даље одлучивање.

Донијета је одлука да се проф. др Југослав Брујић именује у Организациони одбор међународне научне конференције под називом „Шумарска наука за одржив развој – FORS2D – FORestry Science for Sustainable Development – FORS2D“.

Донијета је одлука да се именује Комисија за спровођење поступка за избор кандидата за размјену одлазећих студената и особља у саставу проф. др Дане Марчета, предсједник Комисије; др Дражен Миљић, члан; мр Мирослав Мирковић, члан.

Донијета је одлука да се именује Комисија за признавање периода размјене проведеног у иностранству у саставу доц. др Бранислав Цвјетковић, продекан за наставу Шумарског факултета, предсједник Комисије; проф. др Зоран Говедар, члан; проф. др Милан Матаруга, члан; проф. др Зоран Станивуковић, члан; проф. др Војислав Дукић, члан; проф. др Драган Чомић, члан; проф. др Владимир Ступар, члан; доц. др Владимир Петковић, члан; доц. др Данијела Петровић, члан.

 

Усвојен је Извјештај комисије о оцјени урађеног мастер рада за кандидата Ђорђија Милановића под називом „Биљне заједнице са Панчићевом омориком (Picea omorika (Pančić) Purkyne) у Босни и Херцеговини“.

Именоване су Комисије за оцјену и одбрану завршних радова на првом циклусу студија за сљедећег кандидатa: Слађана Јовичић.