Дана 06.07.2022. године одржана је XI сједница Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Усвојен је Извод из записника са X сједнице Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Донијета је одлука којом се предлаже, Сенату Универзитета у Бањој Луци, избор проф. др Војислава Дукића у наставно звање редовни професор на ужој научној области „Планирање газдовања шумама“.

Усвојен је Извјештај комисије о оцјени урађене докторске дисертације за кандидата мр Хариса Мешића, под називом „Утјецај бијеле имеле (Viscum album ssp. abietis) на здравствено стање обичне јеле (Abies alba Mill.) на Грмечу“ који ће се доставити Сенату Универзитета у Бањој Луци на даље одлучивање.

Донијета је Одлука о прихватању рецензија за рукопис „Земљишта Републике Српске“, аутора проф. др Маријане Каповић Соломун и проф. др Михајла Марковића.

Именоване су Комисије за оцјену и одбрану завршних радова на I циклусу студија за сљедеће кандидате: Александре Василић, Петра Шљивара и Лазара Делића.