Foto: Univerzitet u Banjoj Luci

1. Žir je plod:
a) hrasta
b) bukve
v) lipe

2. U kojoj mjernoj jedinici se izražava temperatura vazduha:
a) stepen Celzijusa (°C)
b) metar (m)
v) kilogram (kg)

3. Somatske ćelije se odlikuju:
a) diploidnim brojem hromozoma
b) haploidnim brojem hromozoma
v) triploidnim brojem hromozoma

4. Šumovitost Republike Srpske je oko:
a) 51%
b) 85%
v) 18%

5. Kako se može odrediti starost drveta?
a) vaganjem
b) brojanjem grana
v) brojanjem prstenova prirasta (godova)

6. U četinarske vrste drveća spadaju:
a) lipa, jasen i crni bor
b) bukva, hrast i jasen
v) omorika, jela i borovac

7. Humidne oblasti su:
a) veoma sušne oblasti
b) veoma kišovite oblasti
v) oblasti pod ledom

8. Biocenoza je:
a) životna zajednica biljnih organizama na istom staništu
b) životna zajednica različitih organizama na istom staništu
v) životna zajednica biljnih organizama na različitom staništu

9. Listopadni četinar je:
a) bukva
b) ariš
v) ljubičica

10. Ako je vrijednost rastvora pH 9, rastvor je
a) kiseo
b) neutralan
v) bazan

11. Entomologija je biološka nauka koja pročava:
a) gljive
b) insekte
v) fosile

12. U svijetloj fazi fotosinteze sunčeva svijetlost se transformiše u hemijsku energiju pomoću:
a) proteina
b) hlorofila
v) mitohondrija

13. Na karti je razmjera 1:10 000, rastojanje između dvije tačke je 1cm? Koliko je rastojanje između te dve tačke u prirodi?
a) 10 m
b) 100 m
v) 1000 m

14. U sporedne šumske proizvode spada:
a) trupci
b) rezana građa
v) šumski plodovi

15. Zeleni pigment biljaka je:
a)glicerol
b) karotenoid
v) hlorofil

16. Koji među navedenim organizmima je poluparazit:
a) imela
b) paprat
v) grab

17. Kako se zove proces odavanja ugljen dioksida kod biljaka:
a) fotosinteza
b) disanje
v) transpiracija

18. Skraćenica međunarodne konvencije o degradaciji zemljišta je:
a) UNCCD
b) UNFCCC
v) UNCBD

19. Koliku površinu zauzima 1 kilometar kvadratni:
a) 100 hektara
b) 10 hektara
v) 1000 hektara

20. Zbir unutrašnjih uglova u trouglu iznosi_________.

21. Uglovi se izražavaju u:
a) metrima
b) kilogramima
v) stepenima

22. Koja je razmjera krupnija: 1:5000 ili 1:25000?

23. Šta je manje: 1/2 ili 1/6?

24. Speleolog istražuje:
a) planine
b) okeane
v) pećine

25. Josif Pančić je najpoznatiji srpski i balkanski:
a) biolog
v) hemičar
g) istoričar