Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет
Катедра за силвиекологију
Датум: 02.07.2021.године

Предмет: Шумарска екоклиматологија

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Бајић Саша 22
Јокић Бојан 22

Предметни наставник
Проф. др Маријана Каповић Соломун