Фото: Универзитет у Бањој Луци

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци организује трећу уписни рок за упис у прву годину студија на студијском програму Шумарство.

Број слободних мјеста на буџету: 18
Број слободних мјеста за студенте стране држављане: 2

Битни датуми:

Пријава студената за полагање пријемног испита: до 29.09.2021. године
Пријемни испит: 30.09.2021. године у 9 часова
Упис кандидата: 01.10.2021. год.

o Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

o Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

o Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
 општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

• Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

• На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

• По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

o Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената чланице Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета у Бањој Луци.
o Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.
o У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
o На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту
(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности (70,00 КМ)
(5) Кандидат који се налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли чланице Универзитета у Бањој Луци.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/Aкадемијe умјетности, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници чланице Универзитета у Бањој Луци.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб-страници чланице Универзитета у Бањој Луци.