Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет
Катедра за силвиекологију

Предмет: ПЕДОЛОГИЈА 

Интегрални тест одржан 08.10.2021. године положио је:

Срђан Малетић – 22 бода

Предметни професор
Проф. др Маријана Каповић Соломун