Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет
Катедра за силвиекологију

Предмет: ШУМСКА ЗЕМЉИШТА 

Интегрални тест одржан 08.10.2021. године положили су:

Раде Јањић – 32 бода
Ана Марковић – 26 бодова

Предметни професор
Проф. др Маријана Каповић Соломун