На састанку одржаном у просторијама ШГ „Горица“ Шипово, усвојен је заједнички став о потреби наставка активности на формирању наставно-научне базе на подручју РЈ „Љуша“ у Шипову. У својству представника ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, састанку су присуствовали замјеник генералног директора Зоран Стојичић, дипл. инж. шум, директор ШГ „Горица“ Шипово Јово Дакић, дипл. инж. шум, и шеф Службе правних, кадровских и општих послова ШГ „Горица“ Шипово Сања Аврам, дипл. правник. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци представљали су доц. др Драган Чомић и проф. др Зоран Говедар, а састанку су присуствовали и начелник општине Шипово Милан Ковач, дипл. правник, као и представник Републичког завода за културно-историјско и природно насљеђе Републике Српске Драган Ковачевић, дипл. инж. шум. На састанку су детаљно анализиране све будуће активности и задужења свих учесника на реализацији овог пројекта, веома битног за унапређење образовног, наставног и научноистраживачког рада у сектору шумарства Републике Српске. Имајући у виду квалитет флоре и фауне, као и производни потенцијал најочуванијих шумских екосистема мјешовитих пребирних шума у југоисточној Европи, који се налазе на ширем подручју планиране наставно-научне базе, закључено је да је погодно управо на том подручју основати наставно-научни и едукативни центар.

Оснивањем наставно-научне базе, били би створени предуслови за задовољење потреба различитих интересних страна, а основни циљеви односе се на:

омогућавање реализације наставног и научноистраживачког рада у области шумарства и осталих биотехничких наука;
извођење теренске, практичне и других облика наставе за студенте Универзитета у Бањој Луци и других високошколских установа из земље и иностранства;
извођење школске праксе и наставе ученика средњих школа и школе у природи ученика основних школа;
извођење семинара и конференција различитог садржаја;
обука кадрова шумарске струке из различитих области шумарства за успјешнији практични рад;
повезивање са привредним и другим субјектима;
стварање бољих предуслова за аплицирање за различите фондове Европске Уније, као и програме осталих финансијера;
увођење нових технологија ради унапређења и трансфера знања;
омогућавање комерцијализације резултата заједничких пројеката;
посјета туриста и љубитеља природе;
развој ловства и ловног туризма;
развој спорта и фитомедицине;
развој руралних подручја и унапређење демографске слике;
запошљавање радника и студената.