Број: 577/21
Датум: 16.06.2021. године

На основу члана 7. Правилника о завршном раду на другом циклусу студија Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци издајем:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 23.06.2021. године у 14:00 часова кандидат Никола Пећанац, инжењер шумарства ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом

„Међупопулациони варијабилитет храста лужњака (Quercus robur L.) у функцији реинтродукције врсте“.

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. др Милан Матаруга, редовни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије,
2. др Бранислав Цвјетковић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор,
3. др Вања Даничић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Обавјештење о одбрани оглашено је на званичној интернет страници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и огласној плочи Шумарског факултета седам дана прије дана одбране мастер рада.

ДЕКАН
Проф. др Маријана Каповић Соломун