Broj: 577/21
Datum: 16.06.2021. godine

Na osnovu člana 7. Pravilnika o završnom radu na drugom ciklusu studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izdajem:

OBAVJEŠTENJE

Dana 23.06.2021. godine u 14:00 časova kandidat Nikola Pećanac, inženjer šumarstva će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (svečana sala) braniti master rad pod nazivom

„Međupopulacioni varijabilitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u funkciji reintrodukcije vrste“.

Komisija pred kojom će se braniti završni rad je:

1. dr Milan Mataruga, redovni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik Komisije,
2. dr Branislav Cvjetković, docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, mentor,
3. dr Vanja Daničić, docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o odbrani oglašeno je na zvaničnoj internet stranici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i oglasnoj ploči Šumarskog fakulteta sedam dana prije dana odbrane master rada.

DEKAN
Prof. dr Marijana Kapović Solomun