Dana 14.6.2021. godine održana je X sjednica Naučno-nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tom prilikom usvojen je prijedlog liste odgovovornih nastavnika i saradnika u akademskoj 2021./2022. godini na svim ciklusima studija koji se izvode na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Donesena je Odluka o imenovanju Organizacionog odbora i tehničkog sekretarijata za međunarodnu naučnu konferenciju povodom obilježavanja 30 godina postojanja Šumarskog fakulteta i JPŠ „Šume Republike Srpske“, a.d. Sokolac.

Donesena je Odluka o imenovanju uređivačkog odbora za pripremu i izdavanje monografije povodom 30 godina postojanja Šumarskog fakulteta. Prihvaćeno je imenovanje recenzenata za rukopis „Ekonomski aspekti šumarstva u klimatskim promjenama“ autora doc. dr Dragana Čomića. Usvojen je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Šumarskog fakulteta i Ustanove za obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i sporazum o saradnji između Šumarskog fakulteta i Industrijskih plantaža a.d. Banja Luka.

Usvojen je zaključak Senata Univerziteta u Banjoj Luci (broj:02/04-3.1242-47/21 od 27.5.2021. godine) u vezi sa ostvarivanjem prava studenata na realizaciju propuštenih nastavnih aktivnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19 i sticanje uslova za dobijanje potpisa. Usvojena je prijava teme završnog master rada kandidata Sanje Stanišić pod nazivom „Uzgojne osobine sastojina bukve, jele i smrče prašumskog i privrednog tipa na području Han Pijeska“ i imenovan je mentor i Komisija za ocjenu i odbranu rada. Usvojen je Izvještaj Komisije o ocjeni urađenog master rada „Međupopulacioni varijabilitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u funkciji reintrodukcije vrste“, kandidata Nikole Pećanca. Usvojena je prijava teme za završni rad pod nazivom „Primjena informacionih tehnologija u vizuelizaciji šumskih komunikacija“, studenta Nebojše Vračara i imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada; Usvojena je prijava teme za završni rad pod nazivom „Analiza nagiba otkopnih i nasipnih kosina na šumskog putu“, studenta Aleksandra Lakete i imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada.